Formularz reklamacyjny

Szanowni Państwo,

W celu zgłoszenia reklamacji, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
W okienku "opis zgłoszenia" szczegółowy opis przyczyny reklamacji.


Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.

Okres gwarancji określony jest na dołączonej do urządzenia karcie gwarancyjnej (proszę o załączenie wypełnionej karty w formie załącznika).
Gwarancja jest ważna od daty zakupu zawartej na dowodzie sprzedaży (proszę o dołączenie załącznika skan/zdjęcie).

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych w skutek : nieprawidłowego użycia, nieprzestrzegania instrukcji lub manipulacji przez osoby nieuprawnione.
Gwarancja nie wyłącza , nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Pozdrawiamy,
HYDREX DIAGNOSTICS Sp. z o.o. Sp.k
ul. Tomasza Zana 4
04-313 Warszawa
Załącznik

Dopuszczalne typy plików: gif, jpg, jpeg, png, doc, docx, xls, xlsx, pdf, txt, zip, ods, odt. Maksymalny rozmiar pliku to 20MB.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowe przepisy odnoszące się do ochrony danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest: Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-313), ul. Tomasza Zana 4, NIP: 1130024519, REGON: 008106815, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000417244. Dane osobowe są przetwarzane w celach: • realizacji umowy o świadczenie usług sprzedaży (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia), • rozliczeń finansowychi sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia), • realizacji prawnie uzasadnionych interesówHydrex Diagnostics Sp. z o.o., tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów oraz personalizowania oferty marketingowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia), • ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń. Dane jakie będziemy przetwarzać to: imię (imiona), nazwisko, adres e-mail, numeru telefonu, dane adresowe. Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji umowy podmiotom współpracującym. Dane będą przetwarzane: jeśli dane dotyczą zawartej z Hydrex umowyto nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy), jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu, lecz nie dłużej niż 8 lat. Prawa, które przysługują każdej osobie to: • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia), • prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia), • prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach • prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia), • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia). W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy. • prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. W przypadku ewentualnych pytań, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: info@hydrex.pl lub telefonicznie: pod numerem: +48 22 673 13 60
Oświadczam ,że zapoznałem/am się z powyższymi informacjami dotyczącymi danych osobowych i ich przetwarzania i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-313), ul. Tomasza Zana 4, NIP: 1130024519, REGON: 008106815, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000417244.